treeloc.com

Avís legal

Aquest és un avís legal d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que han de complir i acatar els usuaris d’aquest lloc web. Cal fer-ne una lectura atenta, ja que el fet d’accedir al lloc web implica la lectura i acceptació sense cap reserva de les condicions següents.

1.- Condicions d’ús del lloc web
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del lloc web, i a no utilitzar els serveis o informacions continguts en el lloc web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús d’acord amb aquest avís legal.
Treeloc podrà interrompre de manera temporal o definitiva, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s’ofereixen a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís.

2.- Drets de propietat intel·lectual
Treeloc és titular (o els seus llicenciants, en cas d’existir-ne) dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web. En qualsevol cas, Treeloc disposa de l’autorització corresponent per donar l’ús que cregui convenient als continguts del lloc web.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació de tots els continguts d’aquest lloc web, o d’una part, així com del seu disseny. Aquests actes d’explotació només es podran dur a terme mitjançant l’autorització expressa de Treeloc i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de Treeloc pel que fa als drets de propietat intel·lectual que s’indiquen. En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un link o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de demanar l’autorització expressa i per escrit de Treeloc, sense que això impliqui una relació entre Treeloc i el titular de la pàgina en la qual s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’aprovació o acceptació per part de Treeloc dels seus continguts o serveis.
Queda terminantment prohibit dur a terme, sense el previ consentiment de Treeloc, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Per consegüent, Treeloc no assumirà cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

3.- Limitació de la responsabilitat.
Tot i prendre totes les precaucions necessàries per proporcionar-li en el nostre lloc web informacions actuals i exactes, Treeloc no pot garantir el rigor ni l’actualitat de tota la informació facilitada, ni la inexistència d’errors o omissions, fet pel qual vostè ha de ser conscient que la informació a la qual té accés se subministra en les condicions detallades en el present avís legal, sense cap mena de garantia que les mateixes siguin exactes i actualitzades.

4.- Informació de conformitat amb la LSSI
A l’efecte de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa els usuaris de la pàgina web que el titular del lloc web és la societat Treeloc, S.L. (correu electrònic: info@treeloc.com) amb domicili social al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 536, principal, Barcelona, amb CIF núm. B-63319297 i les dades registrals de la qual són les següents: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 36.023, Foli 190, Full B-274.503.