treeloc.com

Política de privacitat

Mitjançant aquest avís, Treeloc, S.L. (des d’ara Treeloc), amb domicili social a Barcelona, carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 536, principal, informa els usuaris del lloc web sobre la seva POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades de caràcter personal que, si s’escau siguin facilitades pels usuaris, s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és Treeloc.

Així mateix, en cas d’omplir qualsevol dels formularis amb les dades personals que s’hi sol·liciten i acceptar-ne l’enviament, l’usuari AUTORITZA EXPRESSAMENT a Treeloc perquè tracti i incorpori en el fitxer automatitzat de la seva propietat aquelles dades personals facilitades, així com totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o amb el seu ús de les possibilitats que ofereix o poguessin oferir-se en aquest lloc web.
En cas que en els formularis s’incloguessin dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de qui efectua la sol·licitud, aquesta darrera haurà d’informar a les persones en qüestió dels extrems continguts en el present document.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades dels camps de cada formulari, i l’usuari haurà d’omplir, si escau, els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Treeloc, o a qualsevol tercer a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En aquest sentit, l’usuari garanteix que les dades personals facilitades en el seu cas són veritables i es fa responsable de comunicar a Treeloc qualsevol modificació d’aquestes.
La finalitat per a la qual s’emmagatzemen les dades personals recollides en l’entorn d’aquesta pàgina web és gestionar la mateixa pàgina web, atendre les necessitats operatives de la mateixa i les consultes que els usuaris remetin amb relació als serveis oferts per Treeloc, així com contactar amb els possibles col·laboradors que facilitin les seves dades personals a aquest efecte.

Les dades facilitades mai no s’utilitzaran per a cap finalitat diferent de les descrites anteriorment, i es cancel·laran immediatament quan deixin de ser necessàries per a tal finalitat.

En cas que Treeloc proporcionés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d’aquestes pel que fa a la protecció de dades personals, tindrà preeminència l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

Treeloc ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat a les dades personals incloses en els seus fitxers.
L’usuari podrà exercir els drets a accedir a la informació que el concerneix recollida als fitxers de Treeloc, rectificar-la en cas de ser errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@treeloc.com, indicant a l’assumpte “Exercici drets LOPD”, o comunicació escrita i signada (juntament amb una còpia del DNI) dirigida a Treeloc, S.L., amb domicili social a Barcelona, carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 536, principal.

L’acceptació de l’usuari perquè les seves dades puguin ser tractades en la forma establerta en aquesta Política de privacitat té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa l’article 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

Treeloc comunica als usuaris, a través d’aquest avís, que utilitza galetes quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines del lloc web. Les galetes utilitzades per Treeloc s’emmagatzemen al disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades que s’hi inclouen ni llegir els fitxers de galetes creats per altres proveïdors. Malgrat això, l’usuari podrà impedir la generació de galetes mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador. Treeloc utilitza les galetes amb l’objecte de poder oferir als usuaris un servei millor i més personalitzat. Així mateix s’utilitzen per obtenir informació sobre la data i l’hora de l’última visita de l’usuari, mesurar alguns paràmetres de trànsit dins el mateix lloc web i estimar el nombre de visites realitzades, de manera que Treeloc pugui enfocar i ajustar els serveis de forma més efectiva.

Treeloc es reserva el dret a modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si Treeloc introduís alguna modificació, el nou text es publicarà en aquest mateix lloc web, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.